Estoński CIT znacznie bardziej atrakcyjny

Polski Ład sprawi, że rozliczanie się tzw. Estońskim CIT będzie o wiele bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Ograniczenia oraz wymogi, aby stosować ten model opodatkowania, skutecznie zniechęcały podatników do tego rozwiązania. Estoński CIT jest uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zakłada, że opodatkowanie dochodów ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom, zaś w toku działalności spółki nie opłacają podatku od bieżących dochodów.

Podmioty uprawnione do korzystania z Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022 r. w związku z tzw. Polskim Ładem dojdzie do zmian w tej formie opodatkowania (zwanej również opodatkowaniem ryczałtem). Z Estońskiego CIT będzie mógł korzystać podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjnej,
  • prostej spółki akcyjnej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej.

Do korzystania z tej formy opodatkowania od Nowego Roku po raz pierwszy zostaną dopuszczone dwie spółki osobowe, tj. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Nadal jednak będzie istniał obowiązek, aby wspólnikami spółek korzystających z Estońskiego CIT były wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto spółka nie może posiadać udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w innej spółce osobowej, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Z Estońskiego CIT nie może skorzystać przedsiębiorstwo finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne).

Dotychczas konieczne było, aby podatnik, który korzysta z opodatkowania ryczałtem ponosił określone nakłady inwestycyjne. Wymóg ten w sposób skuteczny ograniczał szersze korzystanie z tej formy opodatkowania. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie, obowiązek inwestycyjny zostanie uchylony.

Estoński CIT – wymogi

Z opodatkowania Estońskim CIT będzie mógł skorzystać podatnik, który zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę – w przeliczeniu na pełne etaty (poza wspólnikami). Aby warunek ten mógł zostać za uznany za spełniony, podatnik musi utrzymywać 3 pełne etaty przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Może być to inna podstawa niż umowa o pracę. Ważne jest jednak, aby była to umowa opodatkowana PIT oraz aby występował obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek PIT oraz oskładkowania. Ponadto, w przypadku innej niż stosunek pracy formie zatrudnienia, konieczne jest by wysokość wynagrodzenia przy trójce osób zatrudnionych na tej podstawie była równa co najmniej trzem średnim krajowym pensjom w sektorze przedsiębiorstw.

Przepisy przewidują również pewne uproszczenie dla małych podatników rozpoczynających działalność. W ich przypadku, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być jedna osoba fizyczna w przeliczeniu na cały etat. W kolejnych latach podatnik ma ma obowiązek zwiększania zatrudnienia, aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia na poziomie trzech etatów.

Opodatkowanie Estońskim CIT obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazanych przez podatnika w zawiadomieniu i wyborze opodatkowania ryczałtem (zawiadomienie druk ZAW-RD). Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z tej formy opodatkowania. Podatnik może zrezygnować z  opodatkowania Estońskim CIT z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego).

Stawki Estońskiego CIT

Stawki podatku wynosić będą:

  • 10% dla małych podatników,
  • 20% dla pozostałych podatników.

Warto przypomnieć, że małym podatnikiem jest podmiot, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. W 2022 roku jest to wartość 9 188 000 złotych.

Przedmiotem opodatkowania w Estońskim CIT jest efektywna dystrybucja zysku przez Spółkę przede wszystkim na rzecz jej wspólników. Opodatkowaniu podlega również zysk, który w następstwie uchwały przeznaczony zostaje na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem.

Dalej wypłacony zysk podlega opodatkowaniu PIT, jednak wspólnik pobierający dywidendę będzie mógł odliczyć część podatku, który uiściła Spółka, będzie to:

  • 90 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółki – gdy Spółka jest małym podatnikiem,
  • 70 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółki – w przypadku pozostałych podatników.

Efektywne opodatkowanie zysku w przypadku małych podatników wyniesie około 20%, zaś w przypadku pozostałych będzie to 25%. Zysk nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega on również daninie solidarnościowej. 

Przykład kalkulacji estońskiego CIT (mały podatnik)

Spółka osiągnęła 2 200 000 zł zysku za rok podatkowy, z czego do wypłaty postanowiła przeznaczyć 2 000 000 zł. Udziałowcy posiadają po 50% udziałów w Spółce.

Podatek obliczony po stronie Spółki wynosi 10% kwoty zysku przeznaczonego do wypłaty, czyli 200 000 złotych. 

Podatek PIT od dochodu każdego udziałowca obliczamy od przypadającego na niego zysku, czyli od kwoty 1 000 000 złotych, według stawki podatku w wysokości 19%.

Kwota podatku od zysku przypadającego na każdego udziałowca wynosi 190 000 złotych.

Zgodnie z mechanizmem właściwym dla estońskiego CIT, w przypadku gdy Spółka jest małym podatnikiem, udziałowcowi przysługuje prawo do odliczenia 90% podatku należnego od Spółki. W tym celu, obliczamy 90% kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, przypadającego proporcjonalnie na zysk udziałowca (100 000 zł x 90% = 90 000 zł) i o nią pomniejszamy kwotę podatku do zapłaty przez udziałowca (190 000 zł – 90 000 zł). W rezultacie podatek do zapłaty przez każdego udziałowca wynosi 100 000 zł. Łącznie z podatkiem do zapłaty przez Spółkę daje to opodatkowanie na poziomie 20%.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwe jest jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowo założonej spółki. Ostateczną formę reorganizacji  należy jednak dopasować do konkretnej sytuacji oraz tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem Estońskiego CIT oraz chcieliby bardziej szczegółowo przeanalizować kryteria niezbędne do spełnienia i związane z tym korzyści, zachęcamy do kontaktu.

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *