Estoński CIT znacznie bardziej atrakcyjny

Polski Ład sprawi, że rozliczanie się tzw. Estońskim CIT będzie o wiele bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Ograniczenia oraz wymogi, aby stosować ten model opodatkowania, skutecznie zniechęcały podatników do tego rozwiązania. Estoński CIT jest uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zakłada, że opodatkowanie dochodów ma miejsce dopiero przy wypłacie dywidendy wspólnikom, zaś w toku działalności spółki nie opłacają podatku od bieżących dochodów.

Podmioty uprawnione do korzystania z Estońskiego CIT

Od 1 stycznia 2022 r. w związku z tzw. Polskim Ładem dojdzie do zmian w tej formie opodatkowania (zwanej również opodatkowaniem ryczałtem). Z Estońskiego CIT będzie mógł korzystać podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w formie:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjnej,
  • prostej spółki akcyjnej,
  • spółki komandytowej,
  • spółki komandytowo-akcyjnej.

Do korzystania z tej formy opodatkowania od Nowego Roku po raz pierwszy zostaną dopuszczone dwie spółki osobowe, tj. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Nadal jednak będzie istniał obowiązek, aby wspólnikami spółek korzystających z Estońskiego CIT były wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto spółka nie może posiadać udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w innej spółce osobowej, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Z Estońskiego CIT nie może skorzystać przedsiębiorstwo finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne).

Dotychczas konieczne było, aby podatnik, który korzysta z opodatkowania ryczałtem ponosił określone nakłady inwestycyjne. Wymóg ten w sposób skuteczny ograniczał szersze korzystanie z tej formy opodatkowania. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie, obowiązek inwestycyjny zostanie uchylony.

Estoński CIT – wymogi

Z opodatkowania Estońskim CIT będzie mógł skorzystać podatnik, który zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę – w przeliczeniu na pełne etaty. Aby warunek ten mógł zostać za uznany za spełniony, podatnik musi utrzymywać 3 pełne etaty przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Może być to inna podstawa niż umowa o pracę. Ważne jest jednak, aby była to umowa opodatkowana PIT oraz aby występował obowiązek poboru przez płatnika zaliczek na podatek PIT oraz oskładkowania (tzn. nie będzie brany pod uwagę student przed ukończeniem 26 roku życia, który pracuje na podstawie umowy zlecenia). Ponadto, w przypadku innej niż stosunek pracy formie zatrudnienia, konieczne jest by wysokość wynagrodzenia przy trójce osób zatrudnionych na tej podstawie była równa co najmniej trzem średnim krajowym pensjom w sektorze przedsiębiorstw.

Przepisy przewidują również pewne uproszczenie dla małych podatników rozpoczynających działalność. W ich przypadku, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być jedna osoba fizyczna w przeliczeniu na cały etat. W kolejnych latach podatnik ma ma obowiązek zwiększania zatrudnienia, aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia na poziomie trzech etatów.

Opodatkowanie Estońskim CIT obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazanych przez podatnika w zawiadomieniu i wyborze opodatkowania ryczałtem (zawiadomienie druk ZAW-RD). Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z tej formy opodatkowania. Podatnik może zrezygnować z  opodatkowania Estońskim CIT z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego).

Stawki Estońskiego CIT

Stawki podatku wynosić będą:

  • 10% dla małych podatników,
  • 20% dla pozostałych podatników.

Przedmiotem opodatkowania w Estońskim CIT jest efektywna dystrybucja zysku przez Spółkę przede wszystkim na rzecz jej wspólników. Opodatkowaniu podlega również zysk, który w następstwie uchwały przeznaczony zostaje na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem.

Dalej wypłacony zysk podlega opodatkowaniu PIT, jednak wspólnik pobierający dywidendę będzie mógł odliczyć część podatku, który uiściła Spółka, będzie to:

  • 90 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółki – gdy Spółka jest małym podatnikiem,
  • 70 proc. należnego ryczałtu od dochodów spółki – w przypadku pozostałych podatników.

Efektywne opodatkowanie zysku w przypadku małych podatników wyniesie około 20%, zaś w przypadku pozostałych będzie to 25%. Zysk nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład kalkulacji estońskiego CIT (mały podatnik)

Spółka osiągnęła 2 200 000 zł zysku za rok podatkowy, z czego do wypłaty postanowiła przeznaczyć 2 000 000 zł. Udziałowcy posiadają po 50% udziałów w Spółce.

Podatek obliczony po stronie Spółki wynosi 10% kwoty zysku przeznaczonego do wypłaty, czyli 200 000 złotych. 

Podatek PIT od dochodu każdego udziałowca obliczamy od przypadającego na niego zysku, czyli od kwoty 1 000 000 złotych, według stawki podatku w wysokości 19%.

Kwota podatku od zysku przypadającego na każdego udziałowca wynosi 190 000 złotych.

Zgodnie z mechanizmem właściwym dla estońskiego CIT, w przypadku gdy Spółka jest małym podatnikiem, udziałowcowi przysługuje prawo do odliczenia 90% podatku należnego od Spółki. W tym celu, obliczamy 90% kwoty podatku zapłaconego przez spółkę, przypadającego proporcjonalnie na zysk udziałowca (100 000 zł x 90% = 90 000 zł) i o nią pomniejszamy kwotę podatku do zapłaty przez udziałowca (190 000 zł – 90 000 zł). W rezultacie podatek do zapłaty przez każdego udziałowca wynosi 100 000 zł. Łącznie z podatkiem do zapłaty przez Spółkę daje to opodatkowanie na poziomie 20%.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwe jest jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowo założonej spółki. Ostateczną formę reorganizacji  należy jednak dopasować do konkretnej sytuacji oraz tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem Estońskiego CIT oraz chcieliby bardziej szczegółowo przeanalizować kryteria niezbędne do spełnienia i związane z tym korzyści, zachęcamy do kontaktu.

Agata Bączkowska

Agata Bączkowska

Adwokat

T: +48 695 729 743
E: agata.baczkowska@dmplegal.pl

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 190 020
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *