Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://www.dmplegal.pl/

Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy

Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał podać swoje dane w postaci imię oraz adres e-mail.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, p. VI, 02-673 Warszawa.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • w celu subskrypcji Newslettera, w tym prowadzenia działań marketingowych,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • prawnie uzasadniony interes administratora.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. (administratora danych),
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

W jaki sposób możesz uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę biuro@dmplegal.pl.

Klauzule do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: Rozporządzenie RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: DMP LEGAL Makarewicz Pham  sp.p. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11, p. VI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000954596.
 2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: biuro@dmplegal.pl. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11, p. VI, lub telefonicznie na numer: +48 22 299 34 28.
 3. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. wykorzystujemy w następujących celach:
  • komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, kierowania do Ciebie treści marketingowych (marketing bezpośredni) co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz oraz statystyk w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporu między Tobą a Administratorem (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO).
 4. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Posiadasz nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii. Masz także prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.
 8. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i dalszej komunikacji z Tobą. Jeśli nie podasz swoich danych wysłanie formularza nie będzie możliwe.
 10. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Cookies

I. DEFINICJE

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszej polityce:

 • Administrator lub Kancelaria – DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11, p. VI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954596, adres e-mail: biuro@dmplegal.pl, numer telefonu: +48 22 299 34 28.
 • RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); tekst RODO dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Strona – strona internetowa Kancelarii dostępna w domenie https://www.dmplegal.pl/

II. PLIKI COOKIES I RODZAJE DANYCH ZBIERANYCH ZA POMOCĄ TECHNOLOGII COOKIES

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.
 2. Informacje zbierane za pomocą technologii cookies mogą obejmować dane dotyczące:
  • wizyty użytkownika na Stronie (dziennik/zdarzenia) – tj. data oraz czas korzystania ze Strony (lub jej podstron) przez użytkownika;
  • urządzenia i lokalizacji użytkownika – tj. adres IP, nazwę domeny, nazwę i wersję przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia, z którego użytkownik korzysta.

III. RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH W RAMACH STRONY I CEL ICH WYKORZYSTANIA

 1. W ramach Strony internetowej stosujemy pliki cookies w celu:
  • tworzenia anonimowych statystyk oglądalności naszej Strony (analityczne pliki cookies) – są to pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony aby pomóc nam w dostosowaniu Strony do preferencji użytkowników; w tym zakresie w szczególności mogą być gromadzone dane dotyczące ilości wizyt na Stronie, dzięki czemu możemy mierzyć oraz usprawnić działanie naszej Strony, a także dowiedzieć się, które treści z naszej Strony cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających; użytkownik może wyłączyć działanie tych plików (więcej informacji o możliwości ustawień plików cookies w pkt VII);
  • personalizacji ustawień naszej Strony (funkcjonalne pliki cookies), które umożliwiają w szczególności zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego przez użytkownika języka; zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób bardziej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia; użytkownik może wyłączyć działanie tych plików (więcej informacji o możliwości ustawień plików cookies w pkt VII); bez tych plików niektóre funkcje Strony mogą stać się niedostępne.
  • Poza własnymi plikami cookies, na Stronie mogą być wykorzystywane tzw. third party cookies, czyli ciasteczka stron trzecich umieszczane za pośrednictwem naszej Strony przez zewnętrzne podmioty, np. zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics. Piki cookies stron trzecich wykorzystywane w ramach naszej Strony są opisane w pkt IV niniejszej polityki.

IV. PLIKI COOKIES STRON TRZECICH

 1. Podczas wizyt na stronie gromadzone i przechowywane mogą być pliki cookies w ramach narzędzia Google Analytics (pliki o nazwach: _gat, _ga, _gid) – Google Analytics umożliwia mierzenie i analizowanie ruchu na naszej Stronie, a także pomiar efektywności zamieszczanych na niej treści. Dzięki uzyskanym w ten sposób statystykom możemy poprawiać naszą Stronę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkowników.
 2. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google zlokalizowany w USA i tam zapisywane. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 3. Można zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie przez użytkownika wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: google.com/dlpage/gaoptout.
 4. W odniesieniu do przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA w związku z korzystaniem przez Stronę z Google Analytics, wskazujemy, że Google jest uczestnikiem programu EU-US Privacy Shield, o którym można dowiedzieć się więcej zapoznając się ze stroną internetową privacyshield.gov/EU-US-Framework.

OKRES WAŻNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Dostawca cookies Nazwa cookies Ważność Typ
DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. PHPSESSID sesja funkcjonalne 
Google Analytics _ga 2 lata analityczne
Google Analytics _gid 24 godziny analityczne
Google Analytics _gat 1 minuta analityczne

VI. CEL I PODSTAWA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Technologie cookies (i inne podobne), wskazane w niniejszej police wykorzystujemy w następujących celach, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes DMP LEGAL Makarewicz Pham sp.p. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • dostosowanie zawartości Strony do preferencji użytkownika,
 • analiza i tworzenie statystyk oglądalności Strony.

Dane gromadzone za pomocą technologii cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany co umożliwia ocenę niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych (np. analiza oglądalności Strony, analiza podstron, które cieszą się największą ilością wizyt). Nie są wobec użytkowników podejmowane jakiekolwiek istotne decyzje w oparciu o tak zgromadzone dane.

Użytkownik może zmienić ustawienia cookies, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w pkt VII niniejszej polityki i wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych.

VII. USTAWIENIA COOKIES

 1. Niezależnie od rodzaju przeglądarki, użytkownik może skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszych stron nie możemy zagwarantować poprawnego działania Strony lub jej poszczególnych funkcjonalności. W szczególności w przypadku wyłączenia funkcjonalnych plików cookie, automatyczne dostosowywanie języka, w którym wyświetlana jest strona nie będzie działać poprawnie z uwagi na zależność ww. funkcji od technologii plików cookie.
 2. W celu uzyskania dalszych informacji należy się zapoznać z treścią sekcji „Pomoc” w Państwa przeglądarce.  Przykładowo, w przypadku poniższych przeglądarek, przydatne informacje związane ze zmianą ustawień plików cookies mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach:

Zachęcamy także do odwiedzenia następujących stron, na których mogą Państwo uzyskać inne, przydatne informacje o technologii cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/, http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies oraz www.youronlinechoices.com.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące niniejszej polityki cookies, a także dodatkowe pytania związane z gromadzeniem i użyciem plików cookie przez Kancelarię należy przesyłać na adres: biuro@dmplegal.pl
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię, w tym praw przysługujących użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zostały zawarte w Polityce prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką cookies, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego oraz RODO.