Czym jest ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania, kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W praktyce, korzystając z ulgi na ekspansję, przedsiębiorstwo ma możliwość dwukrotnego odliczenia niektórych wydatków poniesionych na promocję swoich produktów, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.

Wysokość dodatkowego odliczenia wynosi do 1 000 000 złotych, co przy stawce podatku w wysokości 19% przekłada się na obniżenie zobowiązania podatkowego nawet o kwotę 190 000 złotych rocznie.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, aby w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów, podatnik:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Koszty kwalifikowane

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się m.in. koszty:

 • uczestnictwa w targach (koszty stoiska, noclegów, przelotów),
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Dzięki uldze na ekspansję koszty działań marketingowych, ponoszone standardowo przez większość przedsiębiorstw, są dodatkowo premiowane.

Wyłączenia

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują pewne wyłączenia prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję, które nie przysługuje m.in. w przypadkach:

 • korzystania ze zwolnień podatkowych (SSE lub decyzja o wsparciu nowej inwestycji),
 • uzyskania zwrotu poniesionych wydatków w jakiejkolwiek formie (np. dotacja).

Jak możemy pomóc

W celu skorzystania z ulgi na ekspansję niezbędne jest przede wszystkim prawidłowe zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu oraz wskazanie ich związku ze wzrostem sprzedaży produktów.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w skorzystaniu z ulgi na ekspansję, które obejmuje w szczególności:

 • weryfikację prawa do skorzystania z ulgi,
 • identyfikację kosztów kwalifikowanych,
 • przygotowanie kalkulacji odliczenia,
 • wsparcie w całym procesie rozliczenia ulgi, w tym reprezentację w kontaktach z organami podatkowymi.

W razie zainteresowania z Państwa strony rozmową o uldze na ekspansję oraz uzyskaniem naszej pomocy w efektywnym skorzystaniu z tego mechanizmu, pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Partner

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl