Ewidencja IP Box – można ją odtworzyć

Wyroki sądów administracyjnych potwierdzają, że można odtworzyć ewidencję na potrzeby IP Box. To dobra informacja m.in. dla programistów, którzy w latach 2019-2021 korzystali z opodatkowania swoich dochodów na zasadach ogólnych, ale dotąd nie rozliczyli IP Box i nie opodatkowali swoich dochodów według stawki 5%.

Co mówią przepisy

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, ewidencja na potrzeby IP Box powinna m.in. pozwalać ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Ponadto, ewidencja musi umożliwiać wyodrębnienie kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. W praktyce chodzi tu o podział kosztów według kategorii, które są niezbędne do obliczenia wartości wskaźnika Nexus.

Co jednak kluczowe, przepisy ustawy o PIT właściwe w zakresie IP Box nie określają szczegółowo formy ani terminu sporządzenia ewidencji. Wskazują one natomiast wprost, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują dane finansowe na potrzeby IP Box w odrębnej ewidencji. Sama podatkowa księga przychodów i rozchodów nie jest więc ewidencją na potrzeby IP Box.

Co wynika z interpretacji

W interpretacjach indywidualnych wydawanych w zakresie IP Box Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdzi, że warunkiem do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% jest prowadzenie ewidencji na bieżąco. Interpretacje o takiej treści zaczęły być wydawane jeszcze w 2019 r., chociaż trudno je racjonalnie uzasadnić nie tylko treścią przepisów, ale również ich celem.

Takie rozumienie regulacji przekreśla nie tylko możliwość rozliczenia IP Box poprzez korektę deklaracji za poprzednie lata. Wyklucza ono również prawo do rozliczenia IP Box w oparciu o ewidencję sporządzoną po zakończeniu roku podatkowego, ale przed upływem terminu na złożenie deklaracji, czyli do dnia 30 kwietnia następnego roku. Trudno przyjąć taką interpretację przepisów za prawidłową.

Co na to sądy administracyjne

Niekorzystne dla podatników interpretacje indywidualne w zakresie ewidencji na potrzeby IP Box stały się przedmiotem skarg do sądów administracyjnych, które stanęły po stronie podatników i podzieliły ich stanowisko.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w jednym najnowszych orzeczeń w tym zakresie, tj. w wyroku z dnia 8 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Sz 854/21), przepisy w zakresie IP Box nie określają terminu sporządzenia ewidencji. W tym kontekście Sąd zwrócił uwagę, że nie ma podstaw aby twierdzić, że ewidencja prawidłowa to taka, która jest prowadzona na bieżąco, od początku danego okresu. To ważny wyrok, gdyż został wydany w sprawie, która dotyczy możliwości rozliczenia IP Box poprzez korektę deklaracji PIT za lata 2019-2020.

Analogiczne wnioski płyną również z wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych w tym zakresie, to jest między innymi:

  • wyroku WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1173/21,
  • wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 170/20,
  • wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Go 115/20.

Przywołane wyżej wyroki sądów administracyjnych, tworzą już pewną linię interpretacyjną. To dobra informacja dla przedsiębiorców chcących korzystać z IP Box. Potwierdzają one, że kluczowe jest posiadanie ewidencji spełniającej wymagania ustawowe na dzień rozliczenia IP Box, a więc na dzień złożenia deklaracji podatkowej. Dotyczy to także sytuacji, w której podatnicy składają korekty deklaracji podatkowych za ubiegłe lata wraz z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty. Aby to zrobić, niezbędne jest więc wcześniejsze przygotowanie stosownych ewidencji za poprzednie lata, które pozwolą na obliczenie przychodów, kosztów i dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli w latach 2019-2021 prowadzili Państwo działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i uzyskiwali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych lub patentów), warto przeanalizować możliwość skorzystania z IP Box i odzyskania nadpłaconego podatku. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w tym zakresie i zachęcamy do kontaktu.

Stałe doradztwo podatkowe

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *