Czym jest IP Box?

Od początku 2019 r. obowiązuje ulga w podatkach dochodowych, pozwalająca na opodatkowanie dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI) według obniżonej stawki podatku w wysokości 5%.

W praktyce, zastosowanie ulgi IP Box skutkuje obniżeniem stawki podatku dochodowego o 14 punktów procentowych. Dochody uzyskiwane z KPWI podlegają opodatkowaniu stawką PIT/ CIT w wysokości 5% zamiast 19%.

porady podatkowe ip box

Działalność badawczo-rozwojowa

Opodatkowaniu obniżoną stawką podatku podlegają dochody uzyskane z KPWI, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Definicja działalności-badawczo rozwojowej jest szeroka. Obejmuje ona m.in. prace nad nowymi lub ulepszonymi towarami/usługami. Istotna jest:

 • twórczość realizowanych prac,
 • systematyczność,
 • zwiększanie zasobów wiedzy w firmie lub wykorzystanie już istniejących zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Masz pytania? +48 22 299 34 28

Wskaźnik Nexus

Wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu stawką 5% uzależniona jest m.in. od wartości wskaźnika Nexus, który pozwala ustalić jaka część jaka część dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma związek z pracami B+R. Jest on obliczany według wzoru:

(a + b) ∗ 1,3 / (a + b + c + d)

a – koszty prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych
z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych
z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (KPWI)

Katalog KPWI obejmuje:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Jak skorzystać z IP Box?

W celu skorzystania z ulgi IP Box niezbędne jest przede wszystkim:

 • wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • wyodrębnienie kosztów prac badawczo-rozwojowych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
  w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.