Sprawy frankowe – warto iść do sądu

Sprawy frankowe – roszczenia

Od kilku lat popularne są spory konsumentów z bankami, na tle nienależnie pobranych przez banki kwot, związanych z umowami kredytowymi indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego.

Konsument może żądać przed sądem dwóch rodzajów roszczeń:

– ustalenia nieważności umowy,

– zwrotu nienależnie pobranych przez bank kwot.

Suma roszczeń często przekracza kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy złotych w przypadku roszczenia o zwrot nienależnie pobranych kwot, w zależności od okresu, w jakim spłacali Państwo kredyt, kwoty kredytu oraz ewentualnego okresu obowiązywania spornych niedozwolonych klauzul, wpisanych do umów kredytowych.

Na czym polega problem?

Banki w umowach zawartych z konsumentami zawierały, niezależnie od woli konsumenta, bankowe tabele kursów walut (CHF, EUR), na podstawie których bank dowolnie, arbitralnie i jednostronnie (niezależnie od woli i wiedzy kredytobiorcy), przeliczały kursy waluty na złote polskie i tym sposobem, konsument, spłacając i obsługując kredyt w złotych polskich, nie wiedział jaka będzie wysokość kolejnej spłacanej raty oraz całkowita wartość zadłużenia.

Podstaw do unieważnienia kredytu, bądź uzyskania wyroku korzystnego dla „frankowicza” z tytułu nienależnie pobranych świadczeń jest o wiele więcej, a wynikają one zarówno z prawa krajowego, jak również prawa Unii Europejskiej.

Tym samym bank, swoimi działaniami doprowadził do sytuacji, w której konsument jest zobowiązany do spłaty podwójnej, potrójnej wartości udzielonego kredytu, niezależnie od dodatkowych kosztów związanych z jego udzieleniem i obsługą.

Więc, czy warto jest dochodzić należności od banku? Warto jest chronić swoje prawa, uzyskać bezpieczeństwo i stabilność finansową oraz uwolnić się od umowy rażąco sprzecznej z interesami konsumenta.

Skuteczność dochodzenia roszczeń i linia orzecznicza

Statystyki wygranych pozwów frankowych w I kwartale 2021 roku to 927 wygranych spraw, na 35 spraw przegranych w I instancji. Orzecznictwo sądów powszechnych, wspierane przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jest zdecydowanie przychylne dla konsumentów, zatem warto jest dochodzić swoich praw i niezwłocznie kierować sprawy przed sąd, co będzie jednocześnie przerywało termin przedawnienia poszczególnych rat już spłaconego kredytu.

Dokumenty konieczne do wniesienia powództwa i koszty z powództwem związane

Podstawowe dokumenty konieczne do złożenia powództwa to: umowa kredytowa, aneksy do umowy, zaświadczenie z banku o wysokości spłaconych rat i wysokości pozostałej do spłaty, ewentualnie historia kredytu oraz regulamin umowy kredytowej. Na podstawie tych dokumentów jest możliwe przeanalizowanie sytuacji prawnej konsumenta i sporządzenie opinii dotyczącej wysokości dokonanych przez konsumenta nadpłat.

Opłata sądowa od pozwu wynosi maksymalnie 1000 złotych. Należy również liczyć się z opłatą w podobnej wysokości za sporządzenie opinii – wyliczenia nadpłat dokonanych przez konsumenta i, ewentualnie w trakcie trwania procesu, zaliczką na koszty na biegłego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tym tematem i wystąpieniem z powództwem, zapraszamy do kontaktu.

2

Michał Woźniak

Wspólnik

T: +48 515 793 964
E: michal.wozniak@dmplegal.pl