Zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela
Wpis

Zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela

W przeważającej mierze ubezpieczyciele celowo zaniżają wysokość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym. Uzyskanie odszkodowania w kwocie należnej dla danego typu szkody wymaga aktywności po stronie poszkodowanego. Konieczne może okazać się odwołania od decyzji przyznającej odszkodowanie, a nawet skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

Kradzież tożsamości – co zrobić, gdy komornik zaczął działać
Wpis

Kradzież tożsamości – co zrobić, gdy komornik zaczął działać

Kiedy dowiadujesz się o zajęciu przez komornika Twojego rachunku bankowego niezwłocznie powinieneś ustalić w związku z jakim orzeczeniem Sądu komornik wszczął egzekucję. W przypadku gdyby nakaz zapłaty lub wyrok zostały wydane wskutek podania nieprawidłowego adresu, wówczas koniecznie należy złożyć do właściwego sądu wniosek o prawidłowe doręczenie pozwu.

Niealimentacja – jak walczyć i co grozi za niepłacenie alimentów?
Wpis

Niealimentacja – jak walczyć i co grozi za niepłacenie alimentów?

Dane udostępnione przez Krajowy Rejestr Długów wskazują, że zaległości rodziców w płaceniu alimentów w maju 2021 r. przekroczyły kwotę 13 mld zł. Według danych liczba osób posiadających zaległości w płaceniu alimentów w Polsce przekracza 300 tysięcy osób. Średni dług jednego rodzica wynosi ok. 44 tysiące zł.

Cyberprzemoc – agresja elektroniczna i jej konsekwencje
Wpis

Cyberprzemoc – agresja elektroniczna i jej konsekwencje

Z badań przeprowadzonych przez The Harford County Examiner wynika, że około połowa nastolatków zaznała cyberprzemocy (ang. cyberbullying), a 1 na 3 młode osoby stała się ofiarą cyber ataków w internecie. W Polsce, według wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku, prawie 40% dzieci w Polsce spotyka się z cyberbullying’iem. Co więcej, blisko połowa ankietowanych stwierdziła, że w przypadku doświadczenia cyberprzemocy nie zwróciłaby się do nikogo o pomoc. Te zatrważające wyniki potwierdzają istnienie dość poważnego problemu jakim jest hejt i agresja w Internecie.

Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej – planowane zmiany
Wpis

Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej – planowane zmiany

Od 30 listopada 2020 r. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa dysponują nowym środkiem reagowania na przemoc domową. Procedura szybkiego reagowania pozwala funkcjonariuszom na wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Powyższa procedura daje możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą domową od sprawcy przemocy. Obecnie planowane jest rozszerzenie przepisów antyprzemocowych o kolejne rozwiązania.

Fundacja rodzinna – projekt ustawy
Wpis

Fundacja rodzinna – projekt ustawy

Z przeprowadzonych badań przez Instytut Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych, przy czym tylko 8,1% następców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. Oznacza to, że w ciągu kilku lat znaczna część firm rodzinnych może przejść w obce ręce, tracąc w ten sposób szczególną, tworzoną przez lata więź pomiędzy biznesem a jego właścicielami. W celu zapobieżenia rozwojowi tego postępującego zjawiska, Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii złożyło projekt ustawy regulujący te kwestie, aby wzmocnić narzędzia prawne do przeprowadzenia sukcesji. Ich fundamentem ma być fundacja rodzinna.

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce
Wpis

Praca zdalna w kodeksie pracy – już wkrótce

Praca zdalna ma zostać wprowadzona do kodeksu pracy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji, który jednocześnie usunie instytucję telepracy. Projekt przewiduje m.in. obowiązek pracodawcy w pokryciu kosztów energii elektrycznej oraz Internetu wykorzystywanego w trakcie pracy zdalnej. Jednocześnie określa, kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną oraz uprawnienie pracownika do jej okolicznościowego wykonywania.

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych
Wpis

Zmiany w zakresie zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych

Od 26 maja 2021 r. do wyrobów medycznych, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Kradzież tożsamości – co dalej?
Wpis

Kradzież tożsamości – co dalej?

Kradzież tożsamości, to „przywłaszczenie” cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne (np. numer PESEL), data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli oraz wykorzystanie tych danych w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości może być np. wynikiem kradzieży dokumentów, poświadczeń.

  • 1
  • 2