Pobyt i praca w Polsce – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy). Jest to szczególne rozwiązanie, mające na celu jak najskuteczniejszą pomoc obywatelom Ukrainy, uciekającym z kraju ogarniętego wojną. W serii artykułów przedstawimy wprowadzone na mocy ustawy procedury obejmujące m.in. wsparcie finansowe, opiekę medyczną oraz łatwiejszą legalizację pobytu Ukraińców na terytorium RP.

Legalny pobyt i praca na terytorium RP

W stosunku do obywateli Ukrainy, którzy legalnie przekroczyli granicę terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. oraz deklarują zamiar pozostania na terytorium RP, ich pobyt uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy mieć na uwadze, że przepisów wprowadzonych na mocy powyższej ustawy nie stosuje się do Ukraińców, którzy w związku z przekroczeniem granicy ukraińsko-polskiej złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowali zamiar ich złożenia. Ponadto wyjazd z terytorium Polski na okres powyżej jednego miesiąca pozbawia obywateli Ukrainy możliwości korzystania z uprawnień wynikających z powyższej ustawy.

Ukraińcom, których pobyt jest uznawany za legalny na mocy powyższej ustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się numer PESEL. Ponadto, razem z nadaniem numeru PESEL istnieje możliwość założenia Profilu Zaufanego.

W czasie legalnego pobytu w Polsce obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez Ukraińca urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu praca.gov.pl.

Ponadto obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium RP są uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP na tych samych zasadach co obywatele Polski. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez Ukraińca numeru PESEL.

Obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Polski na podstawie powyższej ustawy, są uprawnieni do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia udziela się jednorazowo na okres 3 lat. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony wcześniej wojewoda pozostawi bez rozpoznania. Po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy obywatel Ukrainy uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Dodatkowo na mocy ustawy zostają przedłużone ważności kart pobytu oraz wiz wydanych obywatelom Ukrainy do dnia 31 grudnia 2022 r. Należy jednak mieć na uwadze, że na podstawie przedłużonej wizy nie można przekraczać granicy.

Sytuacja prawna obcokrajowców uciekających z Ukrainy

W stosunku do obcokrajowców uciekających z Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 r., niebędących obywatelami Ukrainy, nie mają zastosowania przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przekraczają oni granicę ukraińsko-polską na podstawie zezwolenia na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydanego przez komendanta placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej. Okres legalnego pobytu na podstawie takiego zezwolenia wynosi maksymalnie 15 dni.

Jest to rodzaj zezwolenia udzielanego ze względów humanitarnych, w sytuacji kiedy osoba przekraczająca granicę nie posiada np. ważnej wizy, pozwalającej na legalne przekroczenie granicy i pobyt w kraju.

W okresie trwania legalnego pobytu na podstawie takiego zezwolenia Cudzoziemiec uprawniony jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP.

W kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć Państwu pozostałe założenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, takie jak świadczenia pieniężne, o które mogą ubiegać się Ukraińcy czy rozwiązania związane z korzystaniem z oświaty i pomocy medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obsługa prawna firm

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Stałe doradztwo podatkowe

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *