Świadczenia pieniężne i niepieniężne – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

W serii artykułów związanych z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przedstawiamy procedury obejmujące m.in. pobyt i pracę na terytorium RP, wsparcie finansowe, świadczenia socjalne czy opiekę medyczną dla obywateli Ukrainy. W niniejszym artykule szerzej przedstawiamy założenia dotyczące wsparcia finansowego i świadczeń socjalnych przysługujących na mocy ustawy Ukraińcom.

Świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium Polski, przysługuje prawo do:

  1. świadczeń rodzinnych, tj. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny), świadczenia rodzicielskie,
  2. świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium RP, tj. „500+”
  3. świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium RP,
  4. rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium RP.

W sytuacji, kiedy prawo świadczeń rodzinnych uzależnione jest od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego poza terytorium RP.

Prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, kiedy obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium RP w rozumieniu powyższej ustawy oraz posiada numer PESEL, mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Są to takie świadczenia jak zasiłki, świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, zapewnienie posiłków, ubrań itp.

Inne świadczenia pieniężne

Dodatkowo Ukraińcom przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież,  obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W kolejnym artykule zostanie omówiona kwestia dostępu do opieki medycznej oraz szkolnictwa dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obsługa prawna firm

Stała współpraca z doradcą podatkowym to wartość dodana dla Twojej firmy. Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam na szybkie i trafne rozwiązywanie pojawiających się problemów, bez konieczności każdorazowego ustalania warunków realizacji zlecenia.

Stałe doradztwo podatkowe

Obsługa prawna firm to kompleksowe wsparcie bieżącej działalności gospodarczej, obejmujące różne dziedziny prawa. Zakres usług zależy od indywidualnych potrzeb Klientów. Skuteczne rozwiązywanie problemów ułatwia prowadzenie działalności oraz pomaga w rozwijaniu biznesu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *