Zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela

Odszkodowanie niższe niż należy

W wyniku wypadku lub innego zdarzenia, które uprawnia do wypłaty odszkodowania, w sytuacji w której brak jest wątpliwości co do zdarzenia oraz poniesionej szkody, zazwyczaj możemy się spodziewać, że uzyskamy od ubezpieczyciela odszkodowanie. W przeważającej jednak mierze ubezpieczyciele nie wypłacają od razu odszkodowania w wysokości nas satysfakcjonującej, czy nawet wynikającej z wyroków sądów powszechnych wydanych w podobnych sprawach. Mierzymy się niestety z tendencją, w ramach której ubezpieczyciel celowo zaniża odszkodowanie wiedząc, że w przypadku skierowania sprawy do sądu, prawdopodobnie będzie musiał wypłacić dalszą kwotę poszkodowanemu. Powstaje zatem pytanie, dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaci od razu odszkodowania w odpowiedniej wysokości, ograniczając przy tym koszty postępowania i zastępstwa procesowego oraz czas poświęcony na zaangażowanie w daną sprawę?

Odpowiedź wydaje się oczywista – ubezpieczyciele nastawieni są na zysk. Liczą się z tym, że nie każdy jest świadomy tego, że może uzyskać wyższe odszkodowanie. Poszkodowani nie wiedzą również w jaki sposób mogą wnieść odwołanie i walczyć o swoje prawa. Często też, gdy z różnych przyczyn poszkodowany nie wniesie od razu odwołania, pozostaje w błędnym przekonaniu, że upłynął mu termin na dochodzenie odszkodowania w odpowiedniej wysokości. To wszystko powoduje, że ubezpieczycielowi „opłaca się” zaniżać odszkodowanie.

Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania?

Jeżeli zatem doszło do sytuacji, w której otrzymałeś od ubezpieczyciela odszkodowanie i w Twoim odczuciu jest ono zaniżone możesz odwołać się od decyzji, która Ci je przyznała. Nie musisz martwić się tym, że termin na złożenie takiego odwołania jest krótki, tak jak w przypadku odwołania od decyzji administracyjnej czy wniesienia środka odwoławczego w postępowaniu sądowym. Do momentu przedawnienia roszczenie możesz swobodnie dochodzić swoich praw przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym.

Pierwszym krokiem powinno być odwołanie wniesione do ubezpieczyciela, wskazujące na to, co nie podoba nam się w decyzji. Zazwyczaj w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na stronie internetowej ubezpieczyciela powinny być zamieszczone informacje, gdzie złożyć takie odwołanie. Wniesienie go zgodnie z procedurą wyznaczoną przez ubezpieczyciela powinno przyspieszyć procedowanie naszego odwołania. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpoznanie naszego odwołania, zaś w szczególnie skomplikowanych przypadkach może wydłużyć ten termin do 60 dni. Brak odpowiedzi w tych terminach uznaje się za rozpatrzenia odwołania zgodnie z wolą odwołującego.

Forma odwołania

Odwołanie najlepiej złożyć w formie pisemnej wysyłając je pocztą lub składając osobiście w jednostce ubezpieczyciela. W takim wypadku pamiętaj, żeby list wysłać przesyłką poleconą, zaś w przypadku złożenia w lokalu ubezpieczyciela weź ze sobą kopię odwołania i poproś pracownika ubezpieczyciela, aby na Twoim egzemplarzu przystawił pieczątkę oraz uczynił adnotację, że zostało on złożone w konkretnym dniu.

Innymi sposobami jest złożenie odwołania ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce ubezpieczyciela, lub wysłanie drogę mailową albo za pomocą specjalnej dedykowanej platformy elektronicznej na stronie ubezpieczyciela, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez ubezpieczyciela.

Termin odwołania

Jak już wyżej wskazano termin na złożenie odwołania związany jest z ogólnymi terminami przedawnienia roszczeń z tytułu odszkodowań. Zazwyczaj będzie wiązał nas 3-letni termin przedawnienia liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednocześnie zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przerywa bieg przedawnienia, który rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Jeżeli natomiast szkoda wynika z czynu niedozwolonego – wówczas roszczenia z tego tytułu również ulegają przedawnieniu po 3 latach, jednak z tym zastrzeżeniem, że termin zaczyna biec od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia wyrządzenia szkody.

W przypadku, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat liczonych od dnia popełnienia przestępstwa.

Odwołanie nie zostało uwzględnione

Jeżeli pomimo odwołania ubezpieczyciel nadal nie wypłacił Ci odszkodowania w odpowiedniej wysokości, wówczas pozostaje wniesienie powództwa do sądu powszechnego o zapłatę odszkodowania. Wysokością roszczenia będzie odszkodowanie w wysokości nieuwzględnionej przez ubezpieczyciela.

Pozew należy złożyć albo do sądu rejonowego (jeżeli nasze roszczenie nie przekracza 75 tys. zł) albo sądu okręgowego (jeżeli roszczenie jest wyższe niż 75 tys. zł).

W zależności od charakteru i rozmiaru szkody, konieczne będzie załączenie odpowiednich dowodów lub zawnioskowanie o przeprowadzenie opinii biegłego.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy są podstawy do wniesienia pozwu lub masz wątpliwości w zakresie tego, co do należy do niego dołączyć lub jakie dowody przeprowadzić, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Agata Bączkowska

Agata Bączkowska

Adwokat

T: +48 695 729 743
E: agata.baczkowska@dmplegal.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *