Zezwolenia na pobyt i pracę – ułatwienia dla cudzoziemców

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o cudzoziemcach mają zostać wprowadzone zmiany w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców. Uproszczeniu ma ulec procedura legalizacji pobytu czasowego w związku z wykonywaniem pracy, a także przedłużona ma zostać ważność oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Na uwagę zasługuje wprowadzenie szczególnego trybu udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcom, których postępowania wszczęto przed dniem 1 stycznia 2021 r., a które do dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną zakończone.

Długie oczekiwanie na zezwolenie

Postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt cechują się długotrwałością, pomimo prowadzenia ich według zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Powinny one trwać maksymalnie dwa miesiące – w przypadku spraw szczególnie zawiłych. Niestety, w praktyce wygląda to zupełnie inaczej – cudzoziemcy oczekują na zakończenie postępowania nawet kilka lat. Wśród przyczyn tego stanu należy wskazać zarówno dużą ilość składanych wniosków, jak również braki kadrowe w urzędach wojewódzkich.

Dotychczas jednym ze sposobów walki z długotrwałością postępowania było skarżenie bezczynności organów do wojewódzkich sądów administracyjnych. Wyroki wydawane przez sądy zobowiązywały organy do zakończenia postępowania, jednocześnie zasądzając na rzecz skarżących odszkodowania pieniężne. Powodowało to znaczne przyspieszenie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców.

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach zakłada wprowadzenie ograniczenia czasowego na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie. W przypadku zezwoleń na pobyt czasowy termin załatwienia sprawy ma wynosić 60 dni, a na pobyt stały – sześć miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze, że termin do rozpatrzenia sprawy będzie liczony dopiero od momentu uzupełnienia wszystkich dokumentów. Na pierwszy rzut oka daje to możliwość przedłużania czasu oczekiwania bez konsekwencji dla organu, w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie uzupełni wszystkich dokumentów. W związku z powyższą zmianą, nawet kierowane do sądów administracyjnych skargi na bezczynność mogą nie przynosić pożądanych skutków.

Zmiany w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę

Szczególny tryb postępowania wprowadzony nowelizacją będzie dotyczył postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. i nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy. Będzie to dotyczyć jedynie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pobyt i pracę. Przesłanki konieczne do uzyskania takiego zezwolenia będą mniej rygorystyczne niż w przypadku tradycyjnych postępowań.

Cudzoziemiec, zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenia będzie musiał uzyskiwać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Co ważne, wynagrodzenie jest niezależne od części etatu lub liczby godzin, będących podstawą zatrudnienia. Ponadto, cudzoziemiec w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia podpisanego przez pracodawcę. Niezłożenie tego oświadczenia będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia z mocy prawa. Dodatkowo, w przypadku ewentualnych braków formalnych związanych z oświadczeniem właściwy wojewoda nie będzie wzywał do ich poprawienia, a ponowne złożenie oświadczenia będzie niedopuszczalne. Ograniczenie wymaganych dokumentów do uzyskania zezwolenia będzie dotyczyło również obowiązku przedstawienia dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego – organ będzie przyjmował, że cudzoziemiec podlega ubezpieczeniu w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę.

Podstawą do odmowy wydania zezwolenia na pobyt i pracę w szczególnym trybie będą przesłanki związane z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa lub wpis danych cudzoziemca do wykazów zakazu wjazdu.

Zezwolenie wydane w tym trybie będzie obowiązywać maksymalnie 2 lata.

Podsumowanie

Proces legislacyjny związany z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach wciąż trwa i nie została jeszcze opublikowana ostateczna wersja ustawy. O ile część zmian jest pozytywna, to niewątpliwie niektóre z nich – takie jak postępowanie w przypadku braków formalnych oświadczenia pracodawcy – wymagają dopracowania. W przypadku uchwalenia ustawy w obecnym kształcie  będzie ona przysparzała dodatkowych problemów cudzoziemcom starającym się o zezwolenie.

Nasza kancelaria specjalizuje się w postępowaniach związanych m.in. z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Z chęcią pomożemy w przejściu tego niełatwego procesu. W razie wątpliwości lub pytań, zachęcamy do kontaktu.

MG BW (2)

Magdalena Granoszek-Szcząchor

Aplikant adwokacki

T: +48 669 289 551
E: magdalena.granoszek@dmplegal.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *