Polski Ład – najważniejsze zmiany

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkowy Polski Ład. Czeka ona już tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które czekają nas już wkrótce. Wybraliśmy dla Państwa te kluczowe dla przedsiębiorców, które będą wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajdą Państwo 7 wybranych przez nas korzystnych zmian, ale również 7 zmian, które mogą być odbierane zdecydowanie negatywnie.

Zmiany korzystne

Estoński CIT znacznie bardziej atrakcyjny

Dotychczasowy kształt przepisów regulujących zasady korzystania z Estońskiego CIT sprawiał, że nie była to atrakcyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej, pomimo szczytnych założeń. Przypomnijmy, że głównym założeniem Estońskiego CIT jest brak opodatkowania dochodów do czasu wypłaty zysku ze Spółki. Nowelizacja przepisów w tym zakresie eliminuje część warunków niezbędnych do korzystania z tej formy opodatkowania, jak również rozszerza zakres podmiotów uprawnionych do stosowania tego rozwiązania. 

Ulga B+R – podniesienie wysokości odliczeń

Dotychczasowa wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych związanych z ulgą B+R wynosiła zasadniczo 100%. Z dniem 1 stycznia 2022 r. wysokość dopuszczalnego odliczenia kosztów pracowniczych (wynagrodzenia oraz składki) będzie wynosić 200%, co sprawi, że ulga B+R będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.

Więcej informacji o uldze B+R znajdziesz tutaj.

Możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz IP Box

Przepisy dotyczące ulgi B+R oraz IP Box nie tworzyły dotychczas spójnego systemu. W praktyce, nie było możliwości łącznego korzystania z tych dwóch mechanizmów. Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w przepisach, umożliwiające korzystanie z ulgi B+R w odniesieniu do dochodu podlegającego opodatkowaniu stawką PIT 5%, stosowaną przez podatników korzystających z preferencyjnego opodatkowania w ramach IP Box.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga B+R zostanie w praktyce uzupełniona ulgą na innowacyjnych pracowników. Pozwoli ona przedsiębiorcom na odliczenie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe (co najmniej w wymiarze 50% ogółu czasu pracy) nawet w sytuacji osiągnięcia straty za dany rok podatkowy lub uzyskania dochodu w wysokości, która nie pozwala na skorzystanie z pełnego odliczenia poniesionych kosztów w ramach ulgi B+R. Rozwiązaniem w tym przypadku będzie odliczenie poniesionych kosztów od zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika PIT. 

Ulga na prototyp

Polski Ład wprowadza ulgę na prototyp, która ma znaleźć zastosowanie w ramach działalności firm opracowujących i wprowadzających na rynek nowe produkty, innowacyjne w skali przedsiębiorstwa. W praktyce ma ona uzupełnić katalog mechanizmów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw i zachęcać firmy do uatrakcyjniania swojej oferty i katalogu oferowanych przez siebie wyrobów. 

Możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia w ramach tego mechanizmu ma dotyczyć kosztów produkcji próbnej wyrobu i jego wprowadzenia na rynek.

Wysokość dopuszczalnego odliczenia ma wynosić 30% kwot poniesionych wydatków, jednak nie więcej 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnicy PIT) lub ze źródeł innych niż zyski kapitałowe (podatnicy CIT).

Ulga na ekspansję

Nowością będzie również ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Podatnicy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania m.in. kosztów uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

Wysokość odliczenia będzie przysługiwał do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na robotyzację 

Jedną z częściej komentowanych zmian, które wprowadza Polski Ład, jest ulga na robotyzację. Ma ona funkcjonować na zasadach podobnych do ulgi B+R. Zapowiedzi jej wprowadzenia pojawiły się już ponad 2 lata temu. 

Podatnikom ma przysługiwać dodatkowe odliczenie poniesionych wydatków, zaliczonych już wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Wartość tego dodatkowego odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 50% wysokości poniesionych kosztów. Ma ona wspierać w inwestycje w nowe technologie, tym razem w postaci wydatków na nabycie i wdrożenie robotów przemysłowych.

 

Zmiany niekorzystne

Składka zdrowotna

Najczęściej omawianą zmianą Polskiego Ładu, która zwiększy obciążenia dla przedsiębiorców jest zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna będzie wynosiła 9% od dochodów podatnika rozliczającego się według skali i nie będzie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w żadnej części. Tym samym dotychczasowa stała wysokość składki zdrowotnej zmieni się na obciążenie wyliczane w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorcę. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo (19%) wysokość składki zdrowotnej wyniesie 4,9% jednak nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku składkowego.

Karta podatkowa

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można rozpocząć rozliczania się na podstawie karty podatkowej. Z tej formy będą mogli korzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy korzystali z karty podatkowej do 31 grudnia 2021 r.  Jednocześnie, jeżeli podatnik rozliczający się obecnie w formie karty podatkowej zrezygnuje z tego sposobu po 1 stycznia 2022 r. nie będzie miał możliwości powrotu do rozliczania się w tej formie.

Podatek minimalny

Dla podmiotów rozliczających się podatkiem CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych wprowadzona jest nowa danina nazywana podatkiem minimalnym. Dotyczyć ona będzie podatników, którzy poniosą stratę za dany rok podatkowy oraz tych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%. Stawka minimalnego podatku wynosi 10%.

Podstawę opodatkowania stanowi suma:

  • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczającego 30% EBITA oraz
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych przekraczających 3 mln zł powiększonej o 5% EBITDA.

Podstawa opodatkowania będzie można pomniejszyć o:

  • dochody związane z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji,
  • ulgi B+R oraz ulgi na prototyp i robotyzację.

Jednocześnie podatek nie będzie miał zastosowania dla podmiotów które:

  • rozpoczęły działalność gospodarczą – w pierwszych 3 latach,
  • są przedsiębiorstwami finansowymi,
  • zanotowały spadek przychodów o 30% w stosunku do przychodów z poprzedniego roku,
  • posiadają prostą strukturę organizacyjną, przez co należy rozumieć taką organizację, w której udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, zaś spółka nie posiada udziałów lub akcji w innej spółce, tytułu uczestnictwa w funduszu, czy też praw w spółce osobowej.

Leasing samochodów

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mający samochody w leasingu będą mieli mniej korzystne możliwości wykupu samochodu do majątku osobistego. Przedsiębiorca, który będzie chciał sprzedać wykupiony samochód na cele prywatne, będzie zobowiązany do wykazania przychodu z działalności gospodarczej. Taki obowiązek będzie istniał aż przez 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej.

Płatność gotówką

Po raz kolejny zostanie zmniejszona kwota jaką przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się gotówkowo. W chwili obecnej jest to 15 000 zł, zaś Polski Ład ograniczy tę kwotę do 8 000 zł. Zapłata gotówką kwoty powyżej 8 000 zł skutkować będzie brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie w relacjach z konsumentami również pojawi się limit gotówkowy, który będzie wynosił 20 000 zł.

Cienka kapitalizacja

Polski Ład zmienia zasady obliczania kosztów finansowania dłużnego (czyli kosztów związanych z finansowaniem inwestycji, takich jak odsetki, opłaty, prowizje, etc.). Do tej pory podatnicy zaliczali do kosztów podatkowych kwotę 3 mln zł powiększoną o 30% EBITDA.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo podatnik będzie mógł skorzystać limitu w wysokości 3 mln zł. Powyższe będzie stosowane alternatywnie i nie będzie możliwości łączenia obu odliczeń.

Amortyzacja lokali mieszkalnych

Polski Ład wyłącza możliwość amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać na temat nadchodzących zmian i przeanalizować ich wpływ na prowadzoną przez siebie działalność oraz związane z tym możliwości, pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl

Agata Bączkowska

Agata Bączkowska

Adwokat

T: +48 695 729 743
E: agata.baczkowska@dmplegal.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *