Polski Ład, czyli nowe ulgi podatkowe

Polski Ład

Ulga na robotyzację, ulga na prototyp oraz ulga na innowacyjnych pracowników, to nowe ulgi podatkowe, których wprowadzenie od 2022 r. zapowiedziało Ministerstwo Finansów. To element programu Polski Ład. Ponadto zmodernizowane mają zostać dotychczas funkcjonujące ulgi podatkowe wspierające innowacyjność takie jak ulga B+R oraz IP Box. Projekt ustawy trafił właśnie do prekonsultacji.

Ulga na robotyzację

Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadza Polski Ład, jest ulga na robotyzację, która ma funkcjonować na zasadach podobnych do ulgi B+R. Podatnikom ma przysługiwać dodatkowe odliczenie poniesionych wydatków, zaliczonych już wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Wartość tego dodatkowego odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 50% wysokości poniesionych kosztów. Ma ona wspierać w inwestycje w nowe technologie, tym razem w postaci wydatków na nabycie i wdrożenie robotów przemysłowych.

Katalog kosztów kwalifikowanych ma obejmować wydatki na nabycie fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • urządzeń peryferyjnych, funkcjonalnie związanych z robotami,
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy służących do zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii korzystania z robota przemysłowego,
 • maszyn lub urządzeń służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,
 • urządzeń do interakcji człowiek-maszyna.

Co ważne, kosztami kwalifikowanymi będą także:

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia i przyjęcia urządzeń i maszyn do używania,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych,
 • opłaty w ramach leasingu finansowego (po upływie podstawowego okresu umowy leasingu musi nastąpić przeniesienie na korzystającego własności środków trwałych).

Jak widać, katalog wydatków, które będą stanowić koszty kwalifikowane jest dosyć szeroki, a ich odliczenie będzie przysługiwać w roku poniesienia wydatku, a więc tak jak dotychczas było to w przypadku ulgi B+R. Podobnie będzie z ograniczeniami w zakresie korzystania z odliczenia w przypadku dofinansowania prac B+R oraz prowadzenia działalności korzystającej ze zwolnienia od podatku (SSE/PSI).

Ulga na robotyzację ma obowiązywać w latach 2022-2026, a w przypadku braku wystarczających dochodów do skorzystania z pełnego odliczenia, będzie tego można dokonać w deklaracjach za 6 kolejnych lat podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na prototyp

Polski Ład ma wprowadzić także ulgę na prototyp, która ma znaleźć zastosowanie w przypadku firm opracowujących i wprowadzających na rynek nowe produkty, innowacyjne w skali przedsiębiorstwa. Ma ona uzupełnić katalog odliczeń związanych z działalnością badawczo-rozwojową i zachęcać przedsiębiorców do możliwie szybkiego unowocześniania oferowanych przez siebie wyrobów.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R oraz ulgi na robotyzację, ulga na prototyp ma pozwalać na skorzystanie z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania. Tym razem, możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia ma dotyczyć kosztów związanych z wytworzeniem prototypu i jego wprowadzenie na rynek.

Wysokość dopuszczalnego odliczenia ma wynosić 30% kwot poniesionych wydatków, jednak nie więcej 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnicy PIT) lub ze źródeł innych niż zyski kapitałowe (podatnicy CIT).

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu, katalog kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu ma obejmować:

 • koszty produkcji próbnej, takie jak koszty nabycia lub wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT,
 • wydatki na ulepszenie ww. środków trwałych,
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłączenie w celu produkcji nowego produktu.

Koszty kwalifikowane dotyczące wprowadzenia na rynek nowego produktu mają objąć natomiast koszty:

 • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu;
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Odliczenie ma przysługiwać pod warunkiem, że koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu:

 1. zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie;
 2. nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Co ważne, krótszy będzie okres na skorzystanie z odliczenia w przypadku braku wystarczających dochodów, który ma wynosić 2 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R, odliczeniu będą podlegać jedynie te koszty, które nie zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego (SSE/PSI).

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników ma sprowadzać się w praktyce do nowego dodatkowego katalogu kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty poniesione przez podatnika będącego płatnikiem z tytułu wypłacanych należności na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych pracownikom, którzy w co najmniej 50% czasu pracy/świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Polski Ład zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia przez podatnika, będącego płatnikiem, kosztów kwalifikowanych od zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Zastosowanie to ma znaleźć w przypadku, gdy podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R, wysokość dopuszczalnego odliczenia będzie uzależniona od udziału czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostającego w ogólnym czasie pracy w danym
miesiącu, przy czym musi on wynosić co najmniej 50%.

Zgodnie z projektem, prawo do odliczenia ma przysługiwać począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu złożenia deklaracji, w której podatnik rozliczy swoje dochody z działalności gospodarczej.

Ulga B+R oraz IP Box – zmiany

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu, wysokość dopuszczalnych odliczeń w odniesieniu do kosztów pracowniczych (wynagrodzenia i składki w części finansowanej przez pracodawcę-płatnika) ma zostać podniesiona do 200%. Oznacza to w praktyce, że każde 100 tys. złotych wydanych na zatrudnienie pracowników realizujących prace B+R będzie mogło zostać odliczone przez przedsiębiorstwo trzykrotnie, a z każdych 100 tys. złotych będzie można odzyskać nawet 38 tys. złotych.

Czym jest ulga B+R? Informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Polski Ład przewiduje także wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz IP Box, co dotychczas stwarzało istotne problemy. Dotyczy to możliwości odliczania przez podatnika kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zgodnie z treścią projektu, odliczeniu będą mogły podlegać jedynie te koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody.

Więcej informacji o IP Box znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Status projektu

Należy pamiętać, że mamy do czynienia dopiero z pierwszą wersją projektu, która właśnie została skierowana do prekonsultacji przez Ministerstwo Finansów.

Jego pełna treść jest dostępna tutaj.

Uwagi i opinie dotyczące projektu można zgłaszać na adres: sekretariat.DD@mf.gov.pl do dnia 21 czerwca 2021 r.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl