Quick fixes – zmiany w ustawie o VAT w ramach

Zmiany w VAT wprowadzane na poziomie całej Unii Europejskiej w ramach tzw. quick fixes, mają na celu przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Ocenia się, że są one możliwe m.in. ze względu na zróżnicowane zasady opodatkowania niektórych transakcji transgranicznych w różnych państwach. W tym celu przygotowano m.in. zmiany w przepisach Dyrektywy 2006/112/WE oraz w przepisach rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do tej dyrektywy, o których pisaliśmy w artykule pod tym linkiem.

Warto podkreślić, że przepisy ww. rozporządzenia stosowane są bezpośrednio. Znowelizowane przepisy Dyrektywy 2006/112/WE wymagają natomiast implementacji przez poszczególne państwa członkowskie. Projekt przygotowany przez Ministra Finansów ma na celu wprowadzenie stosownych zmian w przepisach ustawy o VAT.

Magazyn typu call-off stock

Zmiany w ustawie o VAT przewidują wprowadzenie procedury magazynu typu call-off stock, która pozwoli na uniknięcie konieczności rozliczania VAT od nietransakcyjnego przemieszczenia i następnie dostawy krajowej. W tej procedurze obowiązek rozpoznania WDT/WNT zostanie odroczony do momentu przejścia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dotychczas tego typu regulacje obowiązywały jedynie w części państw unijnych, w tym m.in. w Polsce, a brak jednolitych przepisów utrudniał funkcjonowanie rynku wewnątrzwspólnotowego. Zgodnie z projektem ustawy, korzystanie z procedury magazynu call-off stock będzie możliwe pod kilkoma warunkami.

Przede wszystkim, towary będą musiały być transportowane przy założeniu późniejszej dostawy do konkretnego nabywcy, posiadającego ważny numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto, prawo do rozporządzania towarami jak właściciel będzie musiało przejść na nabywcę w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu lub będą one musiały zostać przetransportowane z powrotem do państwa wysyłki/rozpoczęcia transportu. W przeciwnym wypadku, niezbędne będzie rozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w zależności od perspektywy).

Co ważne, bez znaczenia będzie cel dostawy towarów, tj. będą one mogły zostać wykorzystane nie tylko do celów produkcyjnych (surowce) lub usługowych, ale również w celach handlowych.

Podatnik prowadzący magazyn będzie miał obowiązek zawiadomienia naczelnika właściwego dla siebie urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu, o jego wykorzystywaniu w procedurze magazynu typu call-off stock.

Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji towarów przemieszczanych do magazynu oraz wykazywanie ich w informacjach podsumowujących.

Stawka VAT 0% dla WDT

Obecnie posiadanie ważnego numeru VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jest warunkiem formalnym, który nie wynika z przepisów Dyrektywy 2006/112/WE. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że nie można kwestionować prawa podatnika do zastosowania stawki 0% (zwolnienia) dla WDT jedynie z uwagi na brak spełnienia warunków formalnych.

Od dnia 1 stycznia 2020 r., w związku ze zmianami w ustawie o VAT, posiadanie aktywnego numeru VAT przez nabywcę towarów będzie warunkiem materialnym, niezbędnym do zastosowania stawki VAT 0% dla WDT.

Drugim z nowych warunków koniecznych dla stosowania stawki VAT 0% dla WDT będzie złożenie przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej.

Transakcje łańcuchowe – przyporządkowanie transportu

Zmiany w ustawie o VAT, w ramach quick fixes, przewidują wprowadzenie regulacji porządkujących zasady przyporządkowywania wysyłki lub transportu w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co istotne, nie będą one dotyczyć “transakcji eksportowych”, w ramach których towar jest transportowany z lub do państwa trzeciego, czyli spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi zasadami w przypadku dostawy łańcuchowej, wysyłka lub transport będą przyporządkowane do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Niemniej jednak, jeżeli podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, dostawą ruchomą będzie dostawa dokonana przez podmiot pośredniczący.

Pełna treść projektu jest dostępna pod tym linkiem.

3

Jakub Makarewicz

Doradca podatkowy | Wspólnik

T: +48 601 19 00 20
E: jakub.makarewicz@dmplegal.pl