IP Box, czyli 5% podatku od dochodów z praw własności intelektualnej

IP Box – kto może skorzystać?

Przepisy dotyczące IP Box zostały wprowadzone zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W praktyce oznacza to, że z IP Box mogą korzystać zarówno spółki kapitałowe (np. spółka z o.o.), wspólnicy spółek osobowych (np. spółki komandytowej), jak i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym także płacący podatek liniowy 19%. Bez znaczenia jest wielkość przedsiębiorstwa, czy też branża w której ono funkcjonuje. Podatnicy mogą korzystać z IP Box, jeżeli ich dochód z praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu w Polsce.

Działalność badawczo-rozwojowa

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej jest jednym z kluczowych zagadnień w kontekście IP Box. Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Najczęściej spotykane w praktyce prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przywołane wyżej definicje mogą budzić pewne wątpliwości, jak należy je rozumieć. Z pomocą przychodzą tutaj jednak interpretacje indywidualne wydane w ostatnich latach przez organy podatkowe, przede wszystkim na gruncie przepisów dotyczących ulgi B+R.

Zgodnie z interpretacjami, działalnością badawczo-rozwojową są w praktyce prace nad nowymi produktami oraz rozwój już istniejących (w tym nad oprogramowaniem, nad nowymi funkcjonalnościami, etc.).

Co bardzo ważne, dla kwalifikacji danych prac jako działalność badawczo-rozwojowa nie jest konieczne, aby stanowiły one innowacyjność w skali kraju, czy świata. Przepisy nie stawiają takich wymogów. W interpretacjach znajdujemy potwierdzenie, że działalność badawczo-rozwojową stanowią również prace nakierowane na stworzenie odpowiedników produktów konkurencji (samodzielne opracowanie technologii). Wystarczające jest więc prowadzenie prac na innowacjami w skali przedsiębiorstwa.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Preferencyjnemu opodatkowaniu podlegają dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, takich jak:

  1. patent,
  2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
  8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W przypadku tego ostatniego, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego, jest ono przyznawane na mocy art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie wymaga dodatkowej procedury rejestracyjnej/zgłoszeniowej.

Wyodrębnienie przychodów i kosztów

W celu skorzystania z IP Box niezbędne jest wyodrębnienie przychodów i kosztów uzyskania przychodów, które pozwolą ustalić dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.  Przepisy nie regulują szczegółowo zasad w tym zakresie. Niemniej jednak, dla obliczenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dodatkowa ewidencja może być prowadzona w formie arkusza kalkulacyjnego.

IP Box to nowe narzędzie, premiujące podatników nastawionych na innowacyjność, prowadzących prace nad nowymi produktami oraz rozwijających już te istniejące. Rok 2019 będzie pierwszym okresem, za który przedsiębiorcy będą mogli opodatkować swoje dochody stawką w wysokości 5%. Biorąc pod uwagę kryteria, jakie należy spełnić, aby skorzystać z tej możliwości, warto już dzisiaj przeanalizować, czy zakres prowadzonej działalności daje ku temu podstawy i przygotować się do właściwego ewidencjonowania przychodów i kosztów. W przypadku wątpliwości związanych z rozumieniem nowych przepisów, warto jak najszybciej  wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji i zabezpieczyć się przed kwestionowaniem przyjętego podejścia przez organy podatkowe.

Więcej informacji o IP Box znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Jeżeli chcieliby Państwo przedyskutować możliwości związane z wdrożeniem IP Box w swojej firmie oraz warunki niezbędne do spełnienia, pozostajemy do dyspozycji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *